Благотворительный Фонд «Крепость Измаил»

Благотворительный Фонд «Крепость Измаил»
вступление
проблема
инициатива
перспективы
устав фонда
документы
программа
реквизиты
работа
книга

Устав фонда

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Ізмаїльське міськрайонне управління юстиції

Свідоцтво № ____________

від „____” ________ 2005 р.

____________ В.Д.Любіцина

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент благодійного фонду „Фортеця Ізмаїл”

____________ О.О.Сєріков

Протокол № 1 Установчих Зборів

благодійного фонду „Фортеця Ізмаїл”

 від „____” _____________ 2005 р.

С Т А Т У Т

благодійного фонду „Фортеця Ізмаїл”

1.1. Благодійний фонд „Фортеця Ізмаїл” (далі за текстом – благодійний фонд) є місцевою благодійною організацією, яка об’єднує громадян на принципах добровільності та єдності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та Програмою благодійного фонду.

1.2. Благодійний фонд створений за ініціативою мешканців міста Ізмаїл.

1.3. У своїй діяльності благодійний фонд керується законодавством України, Статутом та Програмою благодійного фонду.

1.4. Благодійний фонд набуває прав юридичної особи в установленому Законом порядку, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються та використовуються згідно законодавства України у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штампи зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням благодійного фонду. Символіка благодійного фонду реєструється в установленому Законом України порядку.

1.5. Благодійний фонд має статус місцевої благодійної організації. Благодійний фонд є неприбутковою організацією.

1.6. Благодійний фонд має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

1.7. Назва благодійного фонду:

- українською мовою: Благодійний фонд „Фортеця Ізмаїл”;

- російською мовою: Благотворительный фонд „Крепость Измаил”;

- англійською мовою: Charitable fund „Fortress Izmail”.

1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) благодійного фонду:

- вул. І. Франка, буд. 7, кв. 6, м. Ізмаїл, Одеська область, Україна, 68600;

- ул. И. Франко, д.7, кв. 6, г. Измаил, Одесская область, Украина, 68600;

- I.Franko street, 7, f. 6, Izmail, Odessa region, Ukraine, 68600.

2. Мета, завдання та основні форми благодійної діяльності.

2. 1. Основною формою діяльності благодійного фонду „Фортеця Ізмаїл” є:

- сприяння охороні і збереження культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’ятників історії та культури періоду існування фортеці Ізмаїл, місць поховання учасників штурму фортеці під керівництвом О.В.Суворова у 1790 році;

- надання допомоги у розвитку видавничої справи (рекламних туристичних буклетів), засобів масової інформації, які інформують про історію створення та існування фортеці Ізмаїл;

- сприяння розвитку туризму.

2.2. Завданнями діяльності благодійного фонду є:

- створення історичного комплексу „Фортеця Ізмаїл” засобом поетапного відновлення на місцевості елементів фортифікаційних споруд фортеці Ізмаїл часів XVIII сторіччя без порушення сучасної інфраструктури міста:

1) створення фортифікаційних споруд на ділянці місцевості від Діорами м. Ізмаїл вдовж берегу річки Дунай до перехрестя вулиці Фортечна і вулиці Кутузова у вигляді невеличкого валу у формі трапеції з розміром верхньої частини понад 5 метрів та висотою понад 1,5 метрів з елементами стіни фортеці висотою понад 0,5-0,6 метра з „дикого каміння”, оглядовим майданчиком у вигляді бастіону фортеці в 10-15 метрах від обриву на березі річки Дунай;

2) створення історичного комплексу „Бендерські ворота”, а саме: відновлення на місцевості з максимальною історичною достовірністю на протязі понад 100 метрів зовнішнього вигляду макету Бендерських воріт фортеці і ділянці стіни фортеці загальною висотою понад 5-6 метрів , умовного оборонного рву фортеці загальною глибиною понад 5-6 метрів на їх історичному місці розташування. На макеті ділянці стіни фортеці передбачається обладнання оглядових майданчиків;

3) будівництво на території історичного комплексу „Бендерські ворота” музею „Фортеця Ізмаїл”;

4) обладнання на території історичного комплексу „Бендерські ворота” або поблизу від нього дитячого майданчика і місць для відпочинку мешканців та гостей міста;

5) у якості довготермінової програми створення історичного комплексу „Фортеця Ізмаїл” передбачається відновлення макету усіх північних та частково західних споруд фортеці;

3. Порядок утворення і діяльності органів управління благодійного фонду.

3. 1. Вищим органом управління благодійного фонду „Фортеця Ізмаїл” є Загальні Збори, які проводяться не рідше одного разу на три місяця та є правомочними, якщо у них беруть участь не менш ніж двох треті членів благодійного фонду.

У період між Зборами благодійним фондом керує Правління фонду, яке очолює Президент благодійного фонду.

Позачергові Збори благодійного фонду можуть бути скликані на вимогу більш, ніж однієї третини членів благодійного фонду або з ініціативи Правління фонду.

3.2. Збори благодійного фонду:

- вносять зміни і доповнення до цього Статуту та Програму благодійного фонду;

- обирають Президента благодійного фонду, Правління фонду, Наглядову Раду фонду терміном на чотири роки;

- визначає кількісний склад Правління, Наглядової Ради фонду;

- реалізує право власності на майно та кошти фонду;

- делегує Правлінню фонду окремі функції управління коштами та майном фонду;

- приймають рішення про прийом нових членів благодійного фонду;

- затверджують рішення про виключення та вихід з благодійного фонду її членів;

- в обов’язковому порядку на позачергових зборах розглядають пропозицію Правління фонду про переобрання Президента фонду, членів Правління фонду, членів Наглядової Ради фонду у разі допущення ними в своїй діяльності порушень Статуту та Програми фонду або чинного законодавства;

- приймають рішення про ліквідацію або реорганізацію благодійного фонду, якщо за це проголосувало більше, ніж три четверті учасників Зборів.

3.3. Виконавчим органом благодійного фонду є Правління чисельністю не менш трьох осіб. До Правління благодійного фонду входять: Президент фонду, голова Секретаріату фонду, Віце-Президент фонду. Засідання Правління фонду скликаються Президентом фонду в міру необхідності, але не рідше одного разу в три місяця. У разі вибуття члена Правління фонду, Правління має право своїм рішення призначити іншого члена до затвердження його Зборами.

3.4. Правління фонду:

- організовує виконання рішень Зборів;

- здійснює керівництво діяльністю фонду;

- організовує фінансове, наукове, інформаційне та інше забезпечення діяльності фонду;

- затверджує бюджет благодійного фонду;

- затверджує Положення про Секретаріат фонду.

3.5. Президент благодійного фонду:

- організовує виконання статутних завдань фонду, Програми фонду, рішень Зборів фонду;

- виконує представницькі функції від імені благодійного фонду;

- скликає засідання Правління благодійного фонду та головує на них;

- скріплює своїм підписом всі рішення, прийняті Правлінням фонду;

- розподіляє повноваження між членами Правління фонду;

- у межах, визначених Правлінням фонду розпоряджається коштами та майном фонду.

3.6. Президент фонду обирається членами благодійного фонду шляхом відкритого голосування на Загальних Зборах терміном на чотири роки.

3.7. Неможливість виконання Президентом благодійного фонду своїх повноважень за станом здоров’я або з інших причин встановлюється на Загальних Зборах членів благодійного фонду.

3.8. Контролюючі функції в благодійному фонді здійснює Наглядова Рада чисельністю не менш трьох осіб, які обираються на зборах та підзвітна тільки ім. Засідання Наглядової Ради скликаються її Головою не рідше одного разу в три місяці або за необхідністю. Рішення Наглядової Ради є право чинним, якщо за нього проголосувало більше половини членів ради.

3.9. Наглядова Рада:

- контролює відповідність дій виконавчих органів благодійного фонду, а також окремих її керівних осіб нормам цього Статуту, сумісність їх дій з Програмою фонду і чинним законодавством України;

- розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої рекомендації до керівництва та виконавчих органів фонду;

- контролює порядок використання коштів та майна фонду;

- виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями зборів фонду.

3.10. Для забезпечення поточної діяльності благодійного фонду призначається Секретаріат фонду на чолі з Головою Секретаріату.

3.11. Секретаріат благодійного фонду підзвітний у своїй діяльності Зборам, Правлінню фонду. Роботу Секретаріату організовує та контролює Голова Секретаріату.

3.12. Секретаріат благодійного фонду:

- виконує рішення Зборів, Правління та Президента фонду;

- забезпечує проведення Зборів, нарад Правління фонду;

- у своїй діяльності керується Статутом та Програмою фонду;

- несе відповідальність за цільове використання та збереження майна, яке належить фонду та надане у тимчасове користування Секретаріатом фонду;

- забезпечує зв’язок та обмін інформацією між благодійним фондом і органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- веде всю документацію благодійного фонду і зберігає її;

- виконує інші функції за дорученням Правління фонду, які не суперечать цьому Статуту та Програмі фонду.

4. Джерела фінансування та порядок використання майна благодійного фонду.

4.1. Майно та кошти благодійного фонду складають:

- внески засновників та інших благодійників;

- благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошевій та натуральній формі;

- надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійного фонду;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Джерелом формування майна та коштів благодійного фонду не можуть бути кредити.

Майно та кошти благодійного фонду не можуть бути предметом застави.

4.2. На фінансування благодійних програм використовується вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік підприємств і організацій, які перебувають у власності благодійного фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням благодійного фонду.

4.3. Розмір витрат на утримання благодійного фонду не може перевищувати 20 відсотків кошторису фонду в поточному році.

4.4. Право використання коштів благодійного фонду належить Президенту благодійного фонду за узгодження з Правлінням та Наглядовою Радою благодійного фонду.

4.5. Звітність про наявність та використання коштів благодійного фонду проводиться щомісячно на засіданні Правління благодійного фонду у присутності Наглядової Ради та інших членів благодійного фонду.

5. Порядок внесення змін до Статуту благодійного фонду.

5.1. Внесення змін до Статуту благодійного фонду належить до компетенції Правління фонду та Наглядової Ради. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту обговорюються та затверджуються на загальних Зборах членів благодійного фонду.

6. Умови і порядок прийняття в члени благодійного фонду.

6.1. В члени благодійного фонду „Фортеця Ізмаїл” приймаються громадяни України за особистою заявою на ім’я Президента фонду. Заява розглядається колегіально за участю членів Правління благодійного фонду та Наглядової Ради. Рішення щодо прийняття до членів благодійного фонду оформлюється протоколом засідання Правління благодійного фонду.

6.2. Припинення діяльності у статусі члена благодійного фонду здійснюється з часу подання до Президента благодійного фонду відповідної заяви та оформлюється протоколом засідання Правління благодійного фонду.

7. Права і обов’язки членів благодійного фонду.

7.1. З метою здійснення благодійної діяльності члени благодійного фонду мають право:

- колегіально на Загальних Зборах благодійного фонду вирішувати питання про використовування цільових пожертвувань, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- за пропозицією Правління благодійного фонду організувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними благодійними організаціями зарубіжних країн;

- постійно визначати об’єкти і обсяги благодійної допомоги, надавати пропозиції Правлінню благодійного фонду в усної або письмової форми щодо доцільності використання коштів благодійного фонду;

- відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків має право Президент благодійного фонду;

- популяризувати свою назву, мету створення благодійного фонду;

- інформувати громадян про діяльність благодійного фонду, використання коштів фонду, роз’ясняти програму благодійного фонду;

- мати інші права згідно з законодавством України.

7.2. Благодійний фонд зобов’язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

Засновники, члени та співробітники благодійного фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в благодійному фонді, кім тих, що передбачені законодавством України.

8. Порядок реорганізації або ліквідації благодійного фонду, використання його майна і коштів в разі припинення діяльності.

8.1. Реорганізація благодійного фонду здійснюється за рішенням його вищого органу управління відповідно до вимог Статуту.

При реорганізації благодійного фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників.

Благодійний фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8.2. При ліквідації благодійного фонду залишки коштів, які є на розрахунковому рахунку благодійного фонду, за рішенням засідання Правління благодійного фонду та його Наглядової Ради направляються на виконання визначеної колегіально благодійної програми розвитку міста Ізмаїл.

Президент благодійного фонду „Фортеця Ізмаїл” О.О.Сєріков

Город-сам-себе-герой!
гор.справка
история 
музей 
галерея 
фонд 
АТС 
карты 
погода 
разное 
сервисы
общение 
юмор 
поиск у нас:
"и" "или"
НАШ САЙТ
WEB

2001-2022 ©